top of page

Sota - veteraanien muistista museon muistiin

Sota

Sota - veteraanien muistista museon muistiin -hankkeessa selvitettiin lietolaisten sotatietä toisessa maailmansodassa monista eri näkökulmista. Valokuvia, päiväkirjoja ja kirjeitä tutkimalla sekä haastatteluin ja arkistotutkimuksin kerättiin tietoja lietolaisten vaiheista niin etulinjassa kuin kotirintamalla.

 

Hankkeen aikana luetteloitiin ja digitoitiin Liedon Sotaveteraanit ry:n esineistön lisäksi sotaveteraanien hallussa olevia sotiin liittyviä valokuvia yli 400 kappaletta. Kuviin liittyvät tiedot ja tarinat tallennettiin haastatteluin. Lisäksi haastateltiin sotaveteraaneja, Lotta Svärdin toiminnassa mukana olleita, lapsuutensa sota-aikana Liedossa viettäneitä sekä evakkoja ja sotaveteraanien jälkeläisiä. Haastatteluin saatiin talteen tietoa eri rintamilta sekä monista eri aiheista niin taisteluista kuin asemasodan arjesta. Kaikki hankkeen aikana kerätty aineisto on luetteloitu Liedon museon tietokantaan. Hankkeessa kerättyjen materiaalien pohjalta toteutettiin Lietolaiset sodassa -verkkosivusto ja hieman tiiviimpi verkkosivusto koululaisille.

 

Paikallislehti Turun Tienoossa julkaistiin hanketyöntekijän kirjoittamia artikkeleita, joissa tarkasteltiin lietolaisten osallistumista jatkosotaan. Artikkelien kuvituksessa käytettiin museon kokoelmiin digitoituja valokuvia. Jatkosodan 70 vuoden takaisia tapahtumia tarkasteltiin kahden viikon jaksoissa. Artikkelien julkaisuajankohdat sovitettiin todellisten tapahtumien kanssa yhteneväisesti. Liedon-Tarvasjoen kansalaisopiston kanssa toteutettiin luentosarja, jossa tarkasteltiin jatkosodan eri vaiheita ja osa-alueita lietolaisesta näkökulmasta.

 

Jatkosodanajan valokuva-albumeista digitoitua aineistoa sekä jatkosodan valokuviin liittyvä videotallenne luovutettiin Liedon koulujen historian opetuksen käyttöön. Ilmaristen koulun kahdeksasluokkalaiset vierailivat hankkeen aikana museolla tutustumassa näyttelyyn ja kuuntelemassa luennon Liedon kotirintamasta ja jatkosodan ajan puhdetöistä. Hanketyöntekijä piti myös oppitunnin Liedon lukion historian erikoiskurssilaisille.

"Sota - veteraanien muistista museon muistiin" -hankkeen esittely

"Sota - veteraanien muistista museon muistiin" -hanke käynnistyi kesäkuussa 2012 Museoviraston innovatiivisille hankkeille suunnatun rahoituksen turvin. Lisärahoitusta hankkeelle saatiin Liedon Sotaveteraanit ry:ltä, A. ja T. Mattilan säätiöltä ja Varsinais-Suomen Maakuntasäätiöltä. Lisäksi Loimaan Seudun Sotaveteraanit ry. ja Muolaalaisten Seura ry. ovat antaneet tietoa ja muuta apua hankkeeseen. Hankkeeseen palkattiin tutkija FM Riku Kauhanen toteuttamaan hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet.

Haastattelut


Hankkeen yhteydessä on haastateltu sotaveteraaneja, lottia, nuoruutensa tai lapsuutensa Liedossa viettäneitä, siirtokarjalaisia tai näiden omaisia. Haastattelut on tallennettu digitaalisina nauhoitteina tai kirjallisina muistiinpanoina Liedon museon arkistoon.
 

Valokuvakokoelmat


Nautelankosken museolla on laajat talvi- ja jatkosodan ajan valokuvakokoelmat. Lisäksi kokoelmaan kuuluu joitakin valokuvia suojeluskuntatoiminnasta sekä varusmiespalveluksesta Porin rykmentissä. Kokoelman perustana on Lauri Nautelan sota-ajan valokuvakokoelma, jota on täydennetty ja täydennetään veteraaneilta saaduilla lahjoituksilla.

Verkkosivuston valokuvat on pienennetty 72 dpi:n katselukokoon ja niiden oikeassa alakulmassa on museon logo. Valokuvaajasta riippumatta kuvalähteeksi mainitaan näissä tapauksissa Nautelankosken museo. SA-kuvien tai muista arkistoista peräisin olevien kuvien lähde mainitaan erikseen.
 

Puhdetyöt


Hankkeen yhteydessä on pyritty tutkimaan ja dokumentoimaan sotiemme perintöä mahdollisin monista eri näkökulmista. Olennaisena osana on digitoitu museon kokoelmiin jatkosodan aikaisia puhdetöitä. Puhdetöiden digitointi tarkoittaa sitä, että esineestä otetaan valokuvia museon arkistoon sekä tiedot esineen historiasta kerätään muistiin. Lahjoittaja saa alkuperäiset esineet takaisin haltuunsa. Hankkeen yhteydessä on digitoitu yksittäisten ihmisten hallussa olevien esineiden lisäksi Liedon Sotaveteraanit ry:n kokoelman esineet.

Arkistotutkimukset


Arkistotutkimukset ovat tärkeä osa hanketta. Kansallisarkiston Sörnäisten toimipisteestä (entinen Sota-arkisto) on tilattu Helsinkiin Rauhankadun tutkijasaliin useita asiakirjakokonaisuuksia tutkimuskäyttöön. Koska asiakirjojen määrä on valtava (useita kymmeniä tuhansia), on asiakirjat digitoitu kuvaamalla sekä tallennettu Liedon museon arkistoon digitaalisina kopioina.

Tällä hetkellä asiakirjoja on lähinnä Viestipataljoona 33:n vaiheista (etenkin vuosilta 1941 sekä 1943), Jalkaväkirykmentti 35:n perustamisesta 1941 ja JR 35:n aseveli ry:n sekä Liedon aseveli ry:n toiminnasta. Asiakirjat täydentyivät syksyllä 2013 VP 33:n asiakirjoilla vuosilta 1942 ja 1944 sekä 22. Elintarvikevarastokomppanian asiakirjoilla vuodelta 1944.

Hankkeessa käytetyt lähteet

 

Kirjallisuus, WEB-sivustot, arkistoaineistot ja muut tutkimuksessa hyödynnetyt materiaalit. Kirjallisuuden yhteydessä on mainittu ISBN-numero, mikäli sellainen on, sillä osa julkaisuista ei löydy teoksen tai tekijän nimellä etsimällä. Etenkin kirjastotietokannoissa käytetyt välimerkit voivat hankaloittaa teosten löytymistä nimihaulla.
 

Kirjallisuus


(kirjoittaja/kirjoittajat, julkaisuvuosi, julkaisun nimi, painopaikka)
(ISBN)

Ahokas, Osmo. 2004. Karjalan kannaksen evakuointi. Pilot-kustannus, Tampere.
ISBN 952-464-198-4

Airikka, Lauri. 1985. Kappale Johannesta.
ISBN 951-99638-3-9

Haavio, Martti. 1969. Me marssimme Aunuksen teitä. Werner Södeström kirjapaino, Porvoo.

Jermo, Aake. 1974. Kun kansa eli kortilla : reportaasi lähimenneisyydestä. Toinen painos.
Kustannusosakeyhtiö Otavan painolaitokset, Keuruu.
ISBN 951-1-01651-2

Johannes-säätiö. 1959. Johannes: Viipurin läänin Rannan kihlakuntaan kuuluneen Johanneksen pitäjän historia- ja muistelmateos.
Pieksämäki.

Kairinen, Paavo A. 1991. JR 35 sotatiellä 1941-1944. Loimaan kirjapaino Oy.
ISBN 952-90-3123-8

Kaukiainen, Yrjö & Nurmiainen, Jouko (toim.). 2010. Karjala Itärajan varjossa. Viipurin läänin historia VI.
WS Bookwell oy, Porvoo.
ISBN 978-952-5200-76-8

Kojo, Oiva. 1957. Kuolemajärvi: historia, muistelmia ja kuvauksia. Kuolemajärvi-säätiö, Vammala.

Kotiranta, Veikko. Vieljärveltä Ihantalaan : lll/JR 35 jatkosodassa. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu.
ISBN 951-98881-4-4

Kunttu, Tapani 2008. Aattellista toimeliaisuutta: Turun lotat rauhan ja sodan vuosina. Turun seudun lottaperinneyhdistys.
ISBN 978-951-9129-74-7 951-9129-74-X

Lahtinen, Esko. 1999. Velvollisuus, Kunnia, Tahto. Lietolaisten sota-aika 1939–1945. Loimaan Kirjapaino Oy, Loimaa.
ISBN 952-91-1513-X

Lappalainen, Niilo. 1994. Ihantala kesti. WSOY:n  graafiset laitokset, Juva.
ISBN 951-0-19168-X

Lappalainen, Niilo. 1993.  Kuuterselkäkin murtui. WSOY:n  graafiset laitokset, Juva.
ISBN 951-0-18520-5

Lappalainen, Niilo. 1992. Valkeasaari murtuu.WSOY:n  graafiset laitokset, Juva.
ISBN 951-0-17318-5

Lukkarinen, Vilho 1981. Suomen lotat. Lotta Svärd-järjestön historia. WSOY:n graafiset laitokset, Porvoo.
ISBN 951-0-10301-2

Martimo, Pentti, Pekkanen R., Tarkka T. & Syrjö, V-M. 2009. Kielletyt kartat. 3, Itä-Karjala 1941-1944.
WS Bookwell Oy, Porvoo.
ISBN 978-952-5671-16-2

Mäkelä, Jukka L. 1966. OsKu. Tiedustelua ja kaukopartiointia välirauhan ja jatkosodan ajoilta.
Werner Söderström Osakeyhtiön kirjapaino, Porvoo.

Nyman, Aarre, Salminen, E. & Vento, U. 1975. Sotasavotta: korsuelämää 1939-1944. Toinen painos.
Kustannusosakeyhtiö Otavan painolaitokset, Keuruu.
ISBN 951-1-01687-3

Näsi, Valde & Ovaska, Eemil. 1942. Laatokan mainingit : Laatokan ja sen rannikon elämää sanoin ja kuvin. Otava, Helsinki.

Ojala, Arvo. 1974. Paalun divisioonan taistelujen tie. Kronikka vuosilta 1941. Forssan Kirjapaino Oy, Forssa.
ISBN 951-9272-07-0

Paavolainen, Erkki. 1958. Sellainen oli Karjala. Otava, Helsinki.

Palokangas, Markku. 1991.

Sotilaskäsiaseet Suomessa 1918–1988. Osat 1–3

I osa Yleishistoria

II osa Suomalaiset aseet

III osa Ulkomaiset aseet

Vammalan kirjapaino Oy. Koko teossarjan ISBN: 951-25-0508-8

Partanen, Unto. 1988. Tykistömuseon 78 tykkiä. Kymen painotuote.
ISBN 951-99934-4-4

Paulaharju, Jyri. 1996. Itsenäisen Suomen kenttätykit 1918-1995. Gummerus, Jyväskylä.
ISBN 951-25-0811-7

Pilke, Helena. 2012. Korsu-uutisia. Rintamalehtien jatkosota. Bookwell, Porvoo.
ISBN 978-952-222-386-9

Pirhonen, Seppo. 2011. Paluu muistojen Muurilaan. Saarijärven Offset, Orijärvi.
ISBN 978-952-92-9346-9

Pipping, Knut. 1978. Komppania pienoisyhteiskuntana : sosiologisia havaintoja suomalaisesta rintamayksiköstä 1941-1944.
Kustannusosakeyhtiö Otavan painolaitokset, Keuruu.
ISBN 951-1-05026-5

Raunio, Ari & Kilin, Juri. 2007. Talvisodan taisteluja. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu.
978-951-593-068-2

Raunio, Ari & Kilin, Juri. 2007. Jatkosodan hyökkäystaisteluja 1941. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu.
ISBN 978-951-593-069-9

Raunio, Ari & Kilin, Juri. 2008. Jatkosodan torjuntataisteluja 1942–44. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu.
ISBN 978-951-593-070-5

Rossi, Leena. 2006. Koivistolaiset evakossa 1939–1949. Tammer-Paino, Tampere.
ISBN 951-95291-6-0

Rönkkönen, Teuvo. 2006. Suomen linnoitustykistö 1940-1944. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.
ISBN 951-25-1719-1.

Siilasvuo, Ensio et al.. 1991. Jatkosota : kronikka. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.
ISBN 951-20-3661-4

Simonen, Seppo. 1965. Paluu Karjalaan. Palautetun alueen historiaa 1941–1944.

Sotaveteraanien matka 7.-13.8.1989 : Leningrad, Petroskoi, Karhumäki, Poventsa. Pohjolan Painotuote Ky, Rovaniemi (1989).

Soila, Antero J. & Kurkela, Reijo. 1993. Suomen sotilasviestitoiminnan historia: vainovalkeista valokaapeliin. Mikkeli, Länsi-Savo.
ISBN 951-96704-0-8

Steffa, Liisa. 1981. Muisto Syväriltä : sota-ajan puhdetyöt. Kustannusosakeyhtiö Otavan painolaitokset, Keuruu.
ISBN 951-1-06369-3

Suistoranta, Kari. 1988. Liedon historia 2 - vuodesta 1809 nykypäivään. Kirjapaino Grafia Oy, Turku.
ISBN 951-99943-2-7

Suvanto, Kalevi. 1997. Turun patteristo (I/KTR 5) jatkosodassa. Hansaprint Turku.
ISBN 952-90-8390-4

Suvanto, Kalevi. 1995. Tykkimiehiä jatkosodassa : Auran patteristo (III/KTR 5) 1941-1944.

1) Henkilöluettelo

2) Kaatuneet ja sodan aikana kuolleet


Tirronen, Eino. 1980. Jylisevät tykit. Arvi A. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna.
ISBN 951-23-1695-1

Tuokko, Kaino. 1995. 1 Divisioona 1941–1944. Saarijärven Offset Oy.
ISBN 952-90-6970-7

Tuokko, Kaino. 2003. Vaiennettu kenraali : Paavo Johannes Paalu. Saarijärven Offset Oy.
ISBN 952-91-6420-3

Uusikirkko kohtalonvuosina. 1986.
ISBN 951-99713-6-X

Uusikirkkolaisten muistoja matkan varrelta. 2001. Salon Painokeskus Reijote.
ISBN 952-91-3612-9

Valli, Tapani. 1991. Varsinaissuomalaisten sotatie 1939–1944. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.
ISBN 951-9054-23-5

Virolainen, Johannes. 1989. Siirtokarjalaiset 1941–1844. Kotiinpaluu, jälleenrakennus, uusi lähtö.
 

Sanomalehtilähteet


Suomen sotilas. Vuosikerrat 1941–1945

Viestimies-lehti

Sudenniemi, Seppo. Haavoittunut muolaalaisisäntä toipui Liedon Nautelassa. Karjalaistaloihin majoitetut sotilaat palkitsivat auttajansa jatkosodassa. Turun Sanomat 5.10.2010.
 

WEB-sivustot ja nettijulkaisut


Kansallisarkisto. Digitaaliarkisto.
http://digi.narc.fi/digi/
 

1. Divisioonan viestikomentajan päiväkirjat

1. Divisioonan sotapäiväkirjat
 

Jalkaväkirykmentti 35:n sotapäiväkirjat 1941–1944
 

Viestipataljoona 33 sotapäiväkirjat 1941–1944
 

Viestipataljoona 33:n 1. Komppanian sotapäiväkirjat 1941–1944

Suomen Urheiluliitto, SUL.fi

http://www.sul.fi/uutiset/jarjestotoiminta/sul-100-vuotta-karhumaen-kesaolympialaiset (käytetty 26.1.2014)

Turun Sanomat, Extra

http://www.ts.fi/teemat/extra/1074212650/Kuukauden+esine+Tuohisandaali (käytetty 18.2.2014)

 

Arkistomateriaali


Kansallisarkisto, Sörnäisten toimipiste. Helsinki.

Arkistolähteen yhteydessä pyritään mainitsemaan sen tulonumero. Kyseisellä numerolla voi tilata asiakirjat Kansallisarkiston tutkijatiloihin omaa tutustumista varten.
 

22. Talouskomppanian kirjat


T-7249/6
22.Elintarvikevarastokomppania
Salainen kirjeenvaihto 1944
 

Viestipataljoona 33:n asiakirjat


T-5078/2
Viestipataljoona 33. Esikunnan komento- ja valistustoimisto.

T-5078/3
Viestipataljoona 33. Esikunnan komento- ja valistustoimisto (toimisto I). 
T-5078/4
Viestipataljoona 33. Esikunnan komento- ja valistustoimisto (toimisto I).

T-5078/5
Viestipataljoona 33.
Esikunnan komento- ja valistustoimisto (toimisto I)

T-5078/6
Viestipataljoona 33. Esikunnan viestitoimisto (toimisto II),
Viestipataljoona 33. Esikunnan viestivälinetoimisto (toimisto III), kartat
Yleinen ja salainen kirjeenvaihto

T-5079/2
Viestipataljoona 33. Esikunnan komento- ja valistustoimisto (toimisto I)
Yleinen ja salainen kirjeenvaihto
Vuosi 1941

T-5079/3
Viestipataljoona 33. Esikunnan komento- ja valistustoimisto (toimisto I)
Yleinen ja salainen kirjeenvaihto
Vuosi 1941

T-5079/4
Viestipataljoona 33. Esikunnan komento- ja valistustoimisto (toimisto I)
Asiaryhmät: I/12-19; Tuntolevy-, sijoitus- ja aakkosellinen luettelo

T-5079/7
Viestipataljoona 33. Esikunnan komento- ja valistustoimisto (toimisto I)
Yleinen ja salainen kirjeenvaihto

T-5079/11
Viestipataljoona 33. Esikunnan komento- ja valistustoimisto.
Yleinen ja salainen kirjeenvaihto 1942

T-5079/12
Viestipataljoona 33. Esikunnan viestitoimisto (toimisto II),
Viestipataljoona 33. Esikunnan viestivälinetoimisto (toimisto III)
Yleinen ja salainen kirjeenvaihto

T-5079/16
Viestipataljoona 33. Osasto Karkaus.

Viestipataljoona 33 T-5079/16 [29] lähetetyt puhelinsanomat
Viestipataljoona 33 T-5079/16 [29] lähetetyt puhelinsanomat lähetetyt 5990 27.11.41–16.6.42
Viestipataljoona 33 T-5079/16 [29] puhelinsanomat
Viestipataljoona 33 T-5079/16 [30] kotilomat
Viestipataljoona 33 T-5079/16 [33] taisteluvälinetilanneilmoitukset sotasaalisilmoitukset
Viestipataljoona 33 T-5079/16 lähetetyt puhelinsanomat 17.6.42–2.11.42
Viestipataljoona 33 T-5079/16 päivystävän upseerin kirja

 

Viestipataljoona 33. 1. Komppania (Keskuskomppania)


T-7248/9
Viestipataljoona 33. 1. komppania
Yleinenkirjeenvaihto 1941–1944
 

Jalkaväkirykmentti 35:n asiakirjat


T-7260/3
Jalkaväkirykmentti 35. Esikunnan valistusupseeri
Yleinen ja salainen kirjeenvaihto
1943-1944

T-7261/2
Jalkaväkirykmentti 35. Esikunta
Yleinen kirjeenvaihto
1941

T-7263/10
Jalkaväkirykmentti 35. Esikunnan valistusupseeri
Salainen kirjeenvaihto
1943

T-7264/3
Jalkaväkirykmentti 35
Esikunnan komentotoimisto
Rykmentinpaivakaskyt 1941–1944
 

Jalkaväkirykmentti 35:n esikuntakomppanian asiakirjat


T-7260/4
Jalkaväkirykmentti 35. Esikuntakomppania
Yleinen ja salainen kirjeenvaihto
1941–1942
 

Aseveliyhdistysten arkistot


JR 35:n Aseveljet -41 ry  1942–1945 Aseveliyhdistyksien arkistot.

JR 35:n keskustoimikunnan pöytäkirjat


Liedon aseveljet ry. Aseveliyhdistyksien arkistot.

Liedon aseveljet ry:n pöytäkirjoja


Nautelankosken museon arkisto
 

Sota - veteraanien muistista museon muistiin hankkeen yhteydessä tuotetut haastattelut sekä kerätyt valokuvat, kirjeenvaihto ja asiakirjat.


Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Korsuperinteen keräys 1972

hanke-esittely
Arkisto
Linkit
Verkkonäyttelyitä, tietokantoja, sivustoja... Hyödyllisiä linkkejä kiinnostuneille

 

Tähän on koottu tutkimuksessa ja verkkosivujen tekemisessä hyödynnettyjä linkkejä. Alla on lyhyet ohjeet perushakujen tekemiseen. Linkkiin pääsee klikkaamalla otsikkoa, sivun sisällä olevaa linkkiä tai alhaalla olevaa linkkiosoitetta. Osoitteen voi myös kopioida osoiteriville. Liedon museo ei vastaa linkeistä avautuvien sivujen sisällöstä. Mikäli linkki vaikuttaa omituiselta tai se ei toimi eli sivua ei löydy, ilmoita asiasta Liedon museon henkilökunnalle.

 

Sota-arkiston eli Kansallisarkiston digitoidut kokoelmat


Kansallisarkiston digitoituihin asiakirjoihin kuuluvat muun muassa kaikki sotiemme aikaiset sotapäiväkirjat. Hakuja voi tehdä yksikön nimillä,  esimerkiksi "Jalkaväkirykmentti 35". Hauissa on huomioitava yksiköiden nimien muutokset. Kannattaa myös ottaa huomioon, että samannimiset rykmentit ja muut yksiköt olivat talvisodassa ja jatkosodassa eri joukko-osastoja. Sotapäiväkirjoihin pitää muistaa suhtautua lähdekriittisesti: osa tapahtumakuvauksista on esimerkiksi kirjoitettu päiviä, jopa viikkoja tapahtumien jälkeen jolloin kirjoittajan muistikuvat ovat saattaneet heikentyä tai vääristyä.

Linkki: http://digi.narc.fi/digi/
 

Suomen sodissa 1939-1945 menehtyneet


Kansallisarkiston "Suomen sodissa 1939–1945 menehtyneet" tietokannasta voi hakea tietoja kaatuneista, kadonneista ja muista sota-ajan kuolleista. Hakuja voi tehdä nimen, paikkakunnan, joukko-osaston, kuolinpaikan, ajankohdan, kuolintavan ja hautausmaan perusteella. Etenkin haettaessa tietoja joukko-osaston perusteella kannattaa käyttää katkaisumerkkiä *.

Esimerkiksi hakusanalla JR 35 (Jalkaväkirykmentti 35:n lyhenne) saa hyvin vähän osumia, koska kaatuneet on listattu komppanioittain, esim. 14./JR 35 (Jalkaväkirykmentti 35:n 14. komppania eli Tykkikomppania). Jos hakee *JR 35, saa huomattavasti enemmän hakuosumia. Päivämäärää syöttäessä on oltava erittäin tarkka: suurin osa epäonnistuneista hauista johtuu huolimattomasti syötetystä päivämäärästä esim. "31.4.1944" (huhtikuussa on vain 30 päivää). Koska sivuston tietojen määrä on valtava, on monissa kohdin myös virheitä.

Linkki: http://kronos.narc.fi/menehtyneet/
 

SA-kuvagalleria


Keväällä 2013 Sota-arkisto avasi valokuvakokoelmansa verkkoon. Kuvia saa käyttää julkaisuissa, WEB-sivuilla tms. ilmaiseksi, mutta lähde on mainittava. Sivuilta voi ladata korkearesoluutioisen kuvan (koko keskimäärin 3 megatavua), johon tulee alalaitaan vesileima "SA-kuva".

Kuvahakuja voi tehdä päivämäärän ja/tai hakusanan perusteella. Haut kohdistuvat alkuperäisiin, sota-aikana kuviin liitettyihin kontekstitietoihin kuten kuvaajaan, kuvauspaikkaan sekä kuvatekstiin. Tästä syystä sodan jälkeen käyttöön otetuilla termeillä kuten "asemasota" ei voi tehdä hakuja. Hakujen tekemisessä kannattaa huomioida, että hakusanoissa suomen kielen sanat taipuvat. Tästä syystä esimerkiksi "Lieto" ja "Liedon" antavat eri tuloksia. Hakua tehdessä kannattaakin katkaista hakusana *-merkillä, esim. Lie*. Kaikkien kuvien kontekstitiedot tai kuvausajankohta eivät pidä paikkansa: esimerkiksi Suursaaren valtauksesta 1942 otetuissa kuvissa voi olla ajankohtana muu kuukausi kuin maaliskuu tai kuvauspaikkana "Suomenlahti".

Linkki: http://sa-kuva.fi/
 

Jalkaväkirykmentti 35:n valokuvia verkkoalbumissa


Koski T. L.:n sivuilta löytyy yli 600 sivuinen valokuva-albumi Jalkaväkirykmentti 35:n vaiheista jatkosodassa. Rykmentin valistusupseerin ja myöhemmin pataljoonankomentajana rykmentissä palvelleen Niilo Honkalan valokuvissa on erinomaiset kontekstitiedot ja hyvät historiikit rykmentin vaiheista. Tiedosto on kooltaan hyvin suuri Adobe Acrobat Readerilla avautuva PDF-tiedosto, joten sen lataamisessa voi kulua jonkin aikaa.

Linkki Koski T.L.:n infon etusivulle, mistä löytyy linkki albumiin: http://koskitl.info/jalkavakirykmentti-35/

Pääset suoraan albumiin tästä linkistä: http://koskitl.info/koskitl/JR35.pdf
 

Kansa taisteli -lehdet verkossa


Suomen Sotahistoriallinen Seura on julkaissut Kansa taisteli -lehdet digitoituina verkossa. Lehdistä löytyy paljon kirjoituksia ja artikkeleita alueista sekä joukko-osastoista, joissa lietolaisiakin palveli. Muun muassa Jalkaväkirykmentti 35:n sotilaat ovat kirjoittaneet lehteen useita kirjoituksia.

Lehtiin voi tutustua osoitteessa: http://kansataisteli.sshs.fi/

Lehtien selailua nopeuttaa huomattavasti hakemisto, jonka löytää verkkosivuilta. Hakemistoa pääsee selaamaan suoraan linkistä (PDF-tiedosto, vaatii Adobe Acrobat Readerin): http://kansataisteli.sshs.fi/files/Kansa_Taisteli_hakemisto_57_86.pdf Hakemistoa voi selailla nopeasti esimerkiksi hakutoiminnoilla painamalla CTRL + F, jolloin syöttämällä hakusanan tai hakusanan osan (esimerkiksi Taipale, Taip, KTR5, JR35, Raappana) voi etsiä kiinnostavia artikkeleita.

Liedon museon blogikirjoituksia

Lietolaisia sotilaita Uudessa Aurassa

Viestipataljoona 33:n sotatien tutkimusta ja muuta sotataipaleisiin liittyvää

Lauri Nautelan sotatie - osa 2

Kuulumisia Muolaalta

Tutkijamme Helsingissä: lisää asiakirjoja Viestipataljoona 33:sta

Lauri Nautelan sotatie - osa 1

Tutkijamme Helsingissä: arkistojen aarteita

Sotatutkimusprojektin kuulumisia heinäkuussa 2012

Evakkojen paluumuutto vuonna 1942

Suursaaren valtaus

Lietolaisten sotatie

Karjalan Kannaksen takaisinvaltaus

Jatkosodan valokuvia -näyttely Lauri Nautelan museossa

Blogi
bottom of page